K-W4 : Jeju Island & Ski Resort

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู           

                     Jeju Island  &  Ski Resort

 

                                                โปรแกรมครบรสสำหรับคนรักเกาหลี

 

                             เที่ยวเชจู เกาะดังของเกาหลี...สนุกกับการเล่นสกีหิมะ...พักบนสกีรีสอร์ท 
 
                                                 (เที่ยวเต็มอิ่มกับทัวร์ 6 วัน 4 คืน / เกาะเชจู + กรุงโซล + สกีรีสอร์ท)

 
  
                                                                                                                          Jeju Island

พบกับโปรแกรมที่คุ้มสุดๆ

* คุ้มค่ากับการเดินทางกับทัวร์เกาหลี 6 วัน 4 คืน ให้คุณเที่ยวบนเกาะเชจูเต็มที่ ***ไม่เสียเวลาลงร้านช็อบปิ้งบนเกาะเชจู              
* โรแมนติคกับหิมะโปรยปรายในฤดูหนาว และสนุกสนานกับการเล่น สกีหิมะ และพักบนสกีรีสอร์ท คืน
* เดินทางปลอดภัยด้วยเครื่องบินและการบริการคุณภาพระดับสากล + รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ จากกรุงโซลสู่เกาะเชจู 

แถมด้วยโปรแกรมเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ เช่น สวนสนุกเล็อตเต้เวิด์ล พระราชวังเคียงบ็อก ชอบปิ้งตลาดเมียงดง สวนสตอร์เบอรี่ เป็นต้น
*  เที่ยวอย่างมีระดับ พักโรงแรมระดับ 4* Deluxe Class ที่เกาะเชจู คืน พักบนสกีรีสอร์ท คืน และที่กรุงโซล 1 คืน 
*  หากคุณคือคอซีรี่เกาหลี นี่คือโปรแกรมที่คุณจะได้เยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงและถ่ายทำละครยอดฮิตมากที่สุด เช่น  
              F4 / Boys Over Flower ละครเกาหลีที่ดังที่สุดในปีนี้, My Girl, Kim Sam Soon, Goong’s, Which Star are You from,  
              Princess Hours เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา, ทงฮี, แดจังกึม ฯลฯ

* สายการบิน ที่พัก อาหาร และการบริการ มาตรฐาน เอเชี่ยนพลัสแทรเวล ที่ลูกค้าบอกปากต่อปาก  
* ฟรี wifi บนรถให้คุณเช็คข่าว แชร์ภาพ อัฟโหลดฟรี

 

 

รายละเอียดการเดินทาง   (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม)

วันแรก          กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ เกาหลี / สนามบินอินชอน

 

21.00 น.          คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 หน้าทางเข้าเคาท์เตอร์เช็คอินแถว M สายการบินแห่งชาติ
                        
เกาหลีแอร์ไลน์ 
มาตรฐานการบริการและความปลอดภัยระดับสากล เที่ยวบินที่ KE654  หรือ KE652 หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ OZ 743  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ 
            โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเช็คอินที่นั่งให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านเพียงแค่โหลดกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินด้วยตัว
            ท่านเอง ตามนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

23.45  น.         ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้    (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

                      *(เวลาและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เดินทาง แต่โปรแกรมเที่ยวทุกอย่างยังครบเหมือนเดิม)

    

วันที่สอง       กรุงโซล หมู่บ้านบุคชอนฮันอกวิลเลจ – พระราชวังเคียงบ๊อก / พิพิธภัณฑ์คติชน สนามบินในประเทศคิมโป
                      เกาะเชจู ยงดูอัม/โขดหินหัวมังกร  
.

07.10 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ( เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ

ไม่ผิดพลาดการนัดหมาย) เมื่อผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ ให้เวลาท่าน

เปิดกระเป๋าเตรียมเครื่องกันหนาว และทำธุระส่วนตัว

                        จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล พาท่านชม Bukcheon Hanok Village หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี ที่ประกอบไปด้วยบ้านแบบ
โบราณที่เรียกว่าฮันอก นับร้อยหลังซ่อนตัวอยู่ใจกลางกรุงโซลอย่างงดงาม ที่สำคัญที่นี่แตกต่างจากบ้านฮันอกที่อื่นซึ่งอนุรักษ์ไว้
โชว์เพียงอย่างเดียว แต่ที่นี่คือหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง และมีวิถีชีวิตนอกบ้านเหมือนชาวกรุงโซลทั่วไป ต่างแต่เพียงภายในบ้าน
ยังมีกลิ่นไอวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเกาหลียุคโบราณอยู่อย่างสวยงามน่าชื่นชม

ต่อด้วยพาท่านชมความงามของกรุงโซล ณ พระราชวังเคียงบ๊อก ซึ่งเป็นพระราชวังสวยงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดของ 1 ใน 5 พระราชวัง
ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี มีอายุกว่า 600 ปี ได้รับการ
บูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิม 
มากที่สุดหลังจากถูกเผาจากสงครามกับประเทศญี่ปุ่น ชมพิพิธภัณฑ์คติชน ที่รวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของประเทศเกาหลีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน จิมดัก ไก่ตุ๋นสไตล์เกาหลี

จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินภายในประเทศ คิมโป (อยู่ในกรุงโซล) เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปยังเกาะเชจู ใช้เวลาเดินทางประมาณ

1 ชั่วโมง ถึง จังหวัดเชจูโด หรือเกาะเชจู เป็นเกาะที่มีบรรยากาศโรแมนติค อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม

มากมายและหลากหลาย นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวเกาหลีจึงนิยมไปฮันนีมูนและพักผ่อนที่เกาะแห่งนี้ และเป็นสถานที่ที่

ละครดังหลายเรื่องของเกาหลีใช้เป็นฉากถ่ายทำอยู่เสมอ

จุดเด่นของเกาะเชจู ประกอบด้วยภูเขาไฟสูงตระหง่านที่ดับไปเป็นเวลานานแล้ว ทิวทัศน์งดงามด้วยทุ่งหญ้า ป่าเขา หมู่บ้านเล็ก ๆ

และหาดทรายยาวขาวสะอาด ที่สำคัญมียอดเขาซึ่งอดีตเป็นปล่องภูเขาไฟแต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

จุดแรกพาท่านชมบริเวณชายฝั่งซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหินภูเขาไฟ ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนมีรูปทรงคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่า

โขดหินยงดูอัม นักท่องเที่ยวที่มาเกาะเชจู ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโขดหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเกาะเชจู 

                        นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Seokwipo KAL / Jeju KAL / Oriental Hotel   โรงแรมระดับ 4 ดาว

ชมเวปไซด์ได้ที่  www.kalhotel.co.kr    (หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)        

 

 

   

 
 

วันที่สาม       สถานตากอากาศชุงมุน – จุดชมวิวแท่งหินลาวาริมทะเล น้ำตกชอนเจยอน / สะพานเจ็ดนางฟ้า – วัดหยักชอนซา
                     
ชายหาดชุงมุน – Trick Art Museum – Teddy Bear Museum 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

วันนี้พาคณะชมความงามของเกาะเชจูอย่างเต็มอิ่ม ตลอดเส้นทางการเดินทางบนเกาะท่านจะได้เห็นความงามของทุ่งหญ้า ฟาร์ม

เลี้ยงม้า สวนส้มไร้เมล็ด และยอดเขา ฮัลลาซาน ยอดเขาสูงสุดของเกาหลีตั้งตระหง่านอยู่กลางเกาะเชจู
ช่วงเช้าพาท่าน สู่บริเวณสถานตากอากาศจุงมุน ซึ่งภายในจะเต็มไปด้วยพรรณไม้ที่สวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย

                         เริ่มด้วยพาท่านชมความอัศจรรย์แห่งความงามของธรรมชาติสรรสร้าง ชมแนวเสาหินลาวาแปดเหลี่ยม Jusangjeollidae ที่เกิดจาก
                         ลาวาภูเขาไฟ
ที่ร้อนจัดมากระทบกับความเย็น จนกลายเป็นกำแพงแท่งหินรูปทรงแปลกตาเรียงรายรับแรงคลื่นอยู่ริมทะเล เก็บภาพ
                         ประทับใจ
ยามเมื่อคลื่นสีขาวสาดกระเซ็นสูง เสร็จแล้วพาท่านชม น้ำตกชอนเจยอน และ สพานเจ็ดนางฟ้า โดยมีตำนานเล่าว่าน้ำตก
                         แห่งนี้เดิมคือสระของจักรพรรดิแห่งสวรรค์ โดยมีเหล่านางฟ้าเจ็ดองค์ที่เป็นหญิงรับใช้ของจักรพรรดิจะลงมาเล่นน้ำที่น้ำตกแห่งนี้
                         จึงได้มีการสร้างสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีรูปปั้นนางฟ้าทั้งเจ็ดตั้งเด่นอยู่เหนือน้ำตกแห่งนี้ 
                         ต่อด้วยพาท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดหยักชอนซา วัดสวยบนเกาะที่มีอาคารวิหารขนาดใหญ่ มีหลังคาสวยงามลดหลั่นกัน
                         หลายชั้น ชายคาแกะสลักด้วยไม้เป็นลวดลายและลงสีสันงดงาม ตัวอาคารหันหน้าออกสู่ทะเล มีระฆังขนาดใหญ่หนักถึง 
18 ตันอยู่
                         ด้านหน้า นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเกาะเชจูที่นับถือศาสนาพุทธ
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน พุลโกกิ
                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินเล่นชมสวนซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโรงแรมล็อตเต้เชจู ซึ่งบริเวณนี้สามารถเดินลงสู่ ชายหาดชุงมุน ซึ่งเป็นหาด
                        ที่มีชื่อเสียงที่สุดหาดหนึ่งของเกาะเชจู จากนั้น
พาท่านเข้าชม 
Trick Art Museum หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา สนุกกับการพาตัว
                        ท่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายที่เ
หมือนกับท่านกับภาพอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันจริงๆ ที่นี่มีภาพมากมายหลากหลายแนวให้
                        ท่านได้ใช้เทคนิคและจินตนาการอย่างสนุกสนานไม่รู้เบื่อ แถมยังอบอุ่นสบายไม่หนาวอีกด้วย 

         ปิดท้ายเกาะเชจูวันนี้ด้วยโปรแกรมพาท่านเข้าชม Teddy Bear Museum ซึ่งที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หมีแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในเกาหลี
                        จัด
การแสดงที่น่ารัก ถูกใจทุกเพศทุกวัยไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ โดยมีหมีเท็ดดี้เป็นตัวละครหลักในการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และ
                       
บุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก เช่นวงดนตรี เดอะบิสเทิร์น, เอลวิส, มาดอนนา, กาลิเลโอ, ไททานิค เป็นต้น มีทั้งหมีตัวใหญ่และตัวเล็ก
                        ที่สุดในโลก และอิริยาบถอื่นๆที่น่ารักอีกมากมาย ทั้งในอาคารและ 
Teddy Garden ด้านนอก ที่สำคัญคือหมีอัลเฟรด จากละครเรื่อง 
                        Goong / Princess Hours ซึ่งท่านสามารถซื้อมีอัลเฟรด และตุ๊กตาหมีที่ระลึกน่ารักมากมาย ได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น แฮมุลทัง ซุปซีฟูดสไตล์เกาหลี 

                        กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว  Seokwipo KAL / Jeju KAL / Oriental Hotel   

                        (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

    


    

วันที่สี่            ยอดเขาตะวันรุ่ง สวนส้มไร้เมล็ด หมู่บ้านพื้นเมืองชงอึบ สนามบินเชจู/คิมโป เล่นสกีหิมะ / พักบนสกีรีสอร์ท 
.

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารโรงแรม

         ช่วงเช้าพาท่านเที่ยวเกาะเชจูทางฝั่งตะวันออกที่ ซงซานโพ เมืองท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขามีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆอยู่สุดปลายด้าน

ตะวันออกของเกาะ ที่อดีตเป็นปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำชื่อ ซองซานอินชูบง หรือ ยอดเขาแห่งตะวันรุ่ง ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่

สวยที่สุดของเกาะ ท่านจะเลือกเดินขึ้นเขาเพื่อชมทอปวิวบนขอบปากปล่องภูเขาไฟ หรือหากไม่อยากเหนื่อยก็เลือกเดินลงชมวิว
ทะเลด้านล่าง ที่มีเวิ้งอ่าวเล็กๆและมี หาดทรายสีดำ ก็สวยงามไม่แพ้กัน เสร็จแล้ว
พาท่านแวะชม สวนส้มไร้เมล็ด ผลไม้ขึ้นชื่อของ
เกาะเชจู ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนทั่วทั้งเกาะก็เต็มไปด้วยสวนส้ม ให้ท่าน
ได้ซื้อลูกส้มและช็อคโกแล็ตส้มจากเจ้าของสวนเป็น
ของฝาก พร้อมกับอมยิ้มเมื่อนึกถึงฉากที่นางเอกซีรีย์ดังเรื่อง 
My Girl ขโมยส้มในสวนของพระเอกไปขาย
จากนั้นพาท่านชื่นชมกับการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลี ที่ 
Seongeup Folk Village หมู่บ้านพื้นเมืองดั้งเดิมของ
ชาวเกาะเชจู 
ที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่จริงจนถึงปัจจุบัน (หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องแดจังกึม ตอนที่ถูกลงโทษให้มาอยู่เกาะ
เชจู) ท่านจะได้ชมตัวบ้านแบบพื้นเมืองโบราณ ที่ใช้ดินและหินลาวาภูเขาไฟเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก 
ชมวิถีชีวิต ภายในหมู่บ้านที่ถูก
อนุรักษ์ไว้อย่างดี โดยมีชาวบ้านมาต้อนรับและอธิบายความเป็นอยู่ให้ฟังอย่างสนุกสนาน
 

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมพุลโกกิ

อำลาเกาะเชจู เดินทางสู่สนามบินเชจู เดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ สู่สนามบินคิมโปกรุงโซล ออกจากสนามบิน พาท่านเดินสู่
ที่พักบนสกีรีสอร์ทกลางหุบเขาที่สวยงามและมีชื่อเสียงไม่ไกลจากกรุงโซลคือ
Eylsian Ski Resort หรือ Oak Valley Ski Resort
พาท่านสัมผัสบรรยากาศหนาว ชมหิมะขาวโพลนสุดสายตา สนุกกับการเล่นสกีหิมะ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ควรได้ลอง และกิจกรรม
บนหิมะอื่นอีกมากมาย ดูแลและให้คำแนะนำในการเล่นสกี โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ * 
การเล่นสกีหิมะ จะเล่นรอบ
กลางคืนหรือรอบเช้าวันรุ่งขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและดุลพินิจของไกด์ท้องถิ่น

(*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ในการเล่นสกี / ประมาณ 35,000 Won)

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น Shabu - Shabu 

                        นำท่านเข้าที่พัก  Oak Valley Ski Resort  หรือ  Eylsian Ski Resort  สกีรีสอร์ทสวยท่ามกลางภูเขา พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        หรือสนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และกิจกรรมอื่นอีกมากมายซึ่งสามารถเล่นได้จนถึงถึงเที่ยงคืน

                        ชมเวปไซด์ของรีสอร์ทได้ที่  www.oakvalley.co.kr    (หรือสกีรีสอร์ทอื่นระดับเดียวกัน)

   
 

 

วันที่ห้า         สกีรีสอร์ท – ฟาร์มสตอว์เบอรี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีถ่ายรูปฟรี – กรุงโซล  ศูนย์สมุนไพร
                      
Cosmetic Center – ชอบปิ้งย่านเมียงดง

 

มื้อเช้า               รับประทานอาหารเช้าสไตล์บุฟเฟ่ต์เกาหลี  ณ ภัตตาคาร                               
                        ช่วงเช้าให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศบนสกีรีสอร์ท สัมผัสความหนาวเย็นอย่างสะใจ หรือถ่ายรูปตามมุมต่างๆไว้เป็นที่ระลึก
                        หลังออกจากสกีรีสอร์ทพาท่าน
แวะชม ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ ราชินีผลไม้แห่งฤดูหนาว ซึ่งปลูกอยู่ในกรีนเฮ้าส์ขนาดใหญ่ที่สามารถ
                        ควบคุมอุณหภูมิได้ ในช่วงฤดูหนาวสตอว์เบอร์รี่ของเกาหลี
จะมีผลดกสีแดงขนาดใหญ่ รสชาติหวานฉ่ำหอมอร่อย ให้ท่านเดินชม
                        และเด็ดชิมสดๆจากต้นกันเลยทีเดียว เสร็จแล้วเดินทางเข้าสู่กรุงโซล เมืองหลวงอันทันสมัยของเกาหลี 

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบิ  ไก่กระทะอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน
                        
จากนั้นพาท่านสนุกสนานกับการได้ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลี ที่เรียกว่า ชุดฮันบก ฟรี  ทั้งหญิงและชาย ที่โรงเรียนสอนทำกิมจิ
                        พร้อมกับให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลีด้วยตัวของท่านเอง สนุกสนานกับการถ่ายรูปตัวเอง ครอบครัวและ
                        เพื่อนๆ ในชุดประจำชาติเกาหลี หลากสีสันสวยงาม มีให้ใส่ทั้งทั้งหญิงชายและของเด็กๆ

                        จากนั้นพาท่านสู่ คอสเมติกเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้อย่างจุใจ ต่อด้วยเยี่ยมชม
                        ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับของรัฐบาลเกาหลี ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมและถามหาจากนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
                        มีท่านที่ทานแล้วได้ผล ซึ่งปัจจุบันผู้มีปัญหาเกี่ยวกับตับมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจากหลากหลายสาเหตุ       
มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ซัมเกทัง ( ไก่ทั้งตัวยัดไส้โสม อาหารบำรุงสุขภาพระดับพระราชาของเกาหลี)                                                          
                        หลังอาหารเย็นพาท่านตะลุยราตรีสู่แหล่งชอปปิ้งขึ้นชื่อ อันดับหนึ่งของกรุงโซล ย่านเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำทันสมัยของ
                        เกาหลี เช่น เสื้อผ้ารองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยเกือบสามเท่า เช่น Etude, Skin Food,
                        The Face Shop เทปเพลง และภาพยนตร์ของที่ระลึกดาราเกาหลีมากมาย สนุกสนานกับการ ชอบปิ้งตามอัธยาศัย
                        นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม 4 ดาวใจกลางกรุงโซล  Best Western / Seoul Palace / Ramada Seoul / Novotel   เป็นต้น

                        (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

                     
           

วันที่หก          ตลาดทงแดมุน ศูนย์โสมรัฐบาล/ศูนย์อเมทิสย์ สวนสนุก Lotte World สนามบิน  กรุงเทพฯ

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม           
                        เช้านี้พาท่านสู่อีกหนึ่งแหล่งชอบปิ้งขึ้นชื่อของกรุงโซล นั่นคือ ตลาดทงแดมุน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งติดแอร์ด้านแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุด
                        แห่งหนึ่งของเอเชีย 
สินค้าขึ้นชื่อที่นี่คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า เสื้อกันหนาว และเครื่องประดับมากมาย ถือเป็นศูนย์กลาง
                        ของแฟชั่นเกาหลี ที่กระจายไปทั่วประเทศและทั่วเอเชียเลยทีเดียว

                        ต่อด้วยเยี่ยมชม ศูนย์โสมของรัฐบาลเกาหลี โสมอายุ
6 ปี ที่มีชื่อเสียงพร้อมรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโสมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งโสม
                        เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักเพื่อบำรุงสุขภาพ
                        ราคาโสมที่เกาหลีถูกกว่าประเทศไทยกว่า 2 เท่า และหากมีเวลาพาท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส ซึ่งเกาหลีถือว่าเป็นดินแดน
                        ของพลอยสีม่วงเขี้ยวหนุมาน หรือแอมมิทิส ซึ่งถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและเป็นอัญมณีส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของเกาหลี         

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวันแบบ คาลบิ หมูย่างเกาหลี
                        ช่วงบ่ายเดินทางสู่กรุงโซล พาท่านสู่สวนสนุก Lotte World สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ (ที่ไม่ต้องผจญกับความหนาว *แจกบัตร
                        ฟรีเครื่องเล่นทุกรายการ) สนุกกับเครื่องเล่นมากมายหลายชนิด เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ชมลานเสก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ และที่
                        ฮ็อตมาแรงคือโซนดารา นักร้องเกาหลีชื่อดัง ที่มีข้าวของเครื่องใช้หรือมุมน่าสนใจของพวกเขาให้คุณได้กรี๊ด ที่นี่คืออีกหนึ่งจุด
                        นัดหมายในการรวมตัวกันของวัยรุ่นเกาหลี ให้อิสระท่านสนุกสนานอยู่ในล็อตเต้เวิลดิ์ตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา  
                        จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านสหกรณ์ของรัฐบาลซื้อของฝากแบบเกาหลี
                        เช่นกิมจิ บะหมี่สำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว กิ๊ฟชอป เป็นต้น พร้อมบริการแพ็คบรรจุสิ่งของที่ท่านชอบปิ้งลงกล่องให้อย่างดี
18.00น.           คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน
20.20 น.          ออกเดินทางจากเกาหลี โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่   KE653 หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Corporate with TG)
                        เที่ยวบินที่ OZ 743   (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
00.10น.           (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ
                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทเรา
 

   

 

    

หมายเหตุ

**โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมโดยรวมของทุกช่วงเดินทางตลอดฤดู Winter   เวลาและสายการบินในโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง

       ของแต่ละช่วงโดยไฟลท์บิน + - ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่โปรแกรมเที่ยวต่างๆ ยังครบเหมือนเดิม ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ทางบริษัท

       จะส่งใบนัดหมาย/การเตรียมตัวก่อนเดินทาง / Itinerary มาให้ท่านที่จองทัวร์อีกครั้ง

** ข้อความบรรยายในโปรแกรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท Asian Plus ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบางบริษัททัวร์ที่เมล์มาขอโปรแกรมไป
       ลอกเลียนแบบ

** ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเอง ไม่มีการส่งต่อลูกค้าไปกับที่อื่น          

                                           

เรียนลูกค้าทุกท่าน

** เนื่องจากขณะนี้กองตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีค่อนข้างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมีแรงงานไทยที่แฝงซื้อทัวร์ไปกับคณะทัวร์

จำนวนมาก ทำให้ท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวจริงๆพลอยเดือดร้อนไปด้วย และบริษัทเรามีนโยบายทัวร์คุณภาพ ไม่มีการแอบนำแรงงาน

ไปกับคณะทัวร์ ซึ่งตลอดการทำงานที่ผ่านมาบริษัทเราไม่เคยมีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี ดังนั้นบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ใน

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนเดินทาง และต้องขออภัยในการรบกวนท่านมา ณ โอกาสนี้ และสำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลการทำงานจริงที่มั่นคง

ชัดเจน และพาสปอร์ตไม่เคยมีปัญหา หากท่านติด ตม.บริษัทยินดีเคลียร์การเข้าประเทศให้ท่าน และบริษัทจะดำเนินการแจ้งความต่อญาติหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่นำแรงงานมาซื้อทัวร์กับบริษัทของเรา
 

 

 

จองทัวร์วันนี้  รับฟรี*** ที่ครอบหูกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ทุกท่าน  มีให้เลือกหลากสีสัน 

 

  

 

 

วันเดินทาง          ธันวาคม         19 – 24 
                             มกราคม         5 – 10   ,   19 – 24        
                             กุมภาพันธ์     9 – 14   ,   17 – 22
                             มีนาคม          1 – 6   ,   8 – 13    

     ราคาทัวร์ K-W4 / KE / OZ   (ทัวร์ 6 วัน 4 คืน / มีพักบนสกีรีสอร์ท 1 คืน)   
        *** รวมค่าตั๋วในประเทศ ไป-กลับ กรุงโซล เกาะเชจู = 7,500 บาท
      ธ.ค – มี.ค    
  -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน )   41,900.-
  -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ ห้องละ 3 ท่าน)   38,900.-
  -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  / ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ ห้องละ 3 ท่าน)   37,900.-
  -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว    เพิ่มอีกท่านละ     8,900.-
  -  ราคาเฉพาะทัวร์  (*กรณีลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินเอง *และไม่รวมตั๋วในประเทศ)   20,900.-

 

  

*ราคาอาจปรับขึ้นอีกตามราคาตั๋วเครื่องบินและที่พัก โดยถือราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิม

 

  

ราคานี้รวม    

             

               -   ราคารวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - โซล - กรุงเทพ  +  โซล - เกาะเชจู - โซล  (สายการบินระดับนานาชาติ ไม่ใช้สายการบิน Low Cost)

               -   รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว 

                  -   ค่าที่พักระดับดาว 4 คืน มีพักบนสกีรีสอร์ท 1 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน) 

               -   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ              

               -   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของเกาหลี)

               -   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel และ ไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator เกาหลีผู้ชำนาญเส้นทาง             
               -   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง

               -   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
     
         -   สัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 
25  กก. (ตามกฎของสายการบิน)            

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์) 

-   ไม่รวมค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น 18,000 วอน (ประมาณ 550 บาท) และ คนขับรถท้องถิ่น 8,000 วอน (~240 บาท) / ต่อท่าน / ทัวร์ K-W4

     ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ (บริษัทไม่อนุญาตให้หัวหน้าทัวร์แบ่งทิปจากไกด์ท้องถิ่น)

-   ราคานี้ไม่รวมภาษี VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร)

-   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การจลาจล หรือการประท้วง

    การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น

-    เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่เกาหลีแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีดังนี้

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  / แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของเงินที่จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว

     กรณี เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วันเช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป

     ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

-  ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่

    ราคาเด็กพักห้องละ ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน / ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน / พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว

    เงื่อนไขต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน

-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้าทราบ

    ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด

-   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทางได้

     แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ 

-   เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา
    ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-   บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเท่านั้น  ดังนั้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และ

    ที่ประเทศเกาหลี ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , น้ำหนักกระเป๋าที่เกิน ฯลฯ เป็นต้น

-   บริษัทจำเป็นต้องลงร้านชอบปิ้งที่บริษัททัวร์ Land Operator ทางเกาหลีกำหนด ตามนโยบายส่งเสริมสินค้าของรัฐบาล มิเช่นนั้นจะถูกปรับ

    ราคาทัวร์สูงขึ้น (บังคับลงแต่ไม่บังคับซื้อ / ได้แก่ ศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรตับ, อเมทิสต์, Cosmetic Center เป็นต้น)

-   จองโดย วางมัดจำที่นั่งละ 10,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  25 วัน                  

-  -   รับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2%, ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)

 

 

*** หากท่านสนใจจองทัวร์โปรแกรมนี้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งใบจองพร้อมรายละเอียดการจองมาให้ก่อนโอนเงิน และโปรดตรวจสอบ

เลขที่บัญชีก่อนโอนเงิน ทางบริษัทมีหลายธนาคารให้ท่านเลือกตามที่ท่านสะดวก แต่จะใช้ชื่อบัญชีเพียงสองชื่อเท่านั้น คือบัญชีชื่อบริษัท

เอเชี่ยนพลัสแทรเวลจำกัด และบัญชีชื่อของกรรมการผู้จัดการ (คุณภัสสริน อ่อนคงทิม) ***


 
    

  

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด

Tel: 02 183 6335 – 8  ;    Fax: 02 183 6339

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง The Royal Monaco  ศรีนครินทร์ พัฒนาการ
ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771

 


 

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ

   

เราตระหนักเสมอว่าในแต่ละปีท่านมีเวลาว่างให้ตัวเองได้พักผ่อนเพียงไม่กี่ครั้ง

และกว่าจะว่างตรงกันอย่างพร้อมเพรียงกับครอบครัว

กับเพื่อน...กับญาติมิตร...หรือคนพิเศษของคุณ

และกว่าจะเลือกโปรแกรมได้ถูกใจทุกคน

เราจึงอยากให้คุณมีความสุข...และท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า

คุ้มกับเวลาและเงิน...และที่สำคัญ

คุ้มกับการที่ท่านได้ให้โอกาศ ให้เราได้รับใช้และบริการท่าน

 

^.........^